מהי פרצלציה?

פרצלציה היא למעשה חלוקה של שטחים ומקרקעין, שמטרתה לאפשר רישום של  החלוקה המופיעה בתב"ע - תכנית בנין עיר, בפנקסי המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין, כלומר בטאבו. המדידות מתבצעות על ידי מודדים מוסמכים, והן נבחנות ומקבלות את אישורם של המרכז למיפוי ישראל ושל הועדות המקומיות לתכנון ולבניה.  למי לפנות על מנת לברר האם רשומה פרצלציה בנכס?

 

הגוף האחראי על פרצלציות הוא  משרד הבינוי והשיכון. באמצעות אתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון ניתנת אפשרות לפנות קישור לאתרים השונים  של משרדי הממשלה הנוגעים לרישום, לרבות מנהל מקרקעי ישראל, וכמו כן, ניתן להעביר דרך האתר שאלות רלוונטיות לעניין רישום החלקות.

 

להלן מספר שלבים לביצוע הפרצלציה:

 

• אישור של מודד מוסמך, על התצ"ר – התכנית לצרכי רישום, שמתאימה לתכנית בנין עיר.

• אישור התצ"ר מרשות מקרקעי ישראל.

• אישור התצ"ר (התקף לשנה אחת) מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה.

• אישור התצ"ר על ידי מפ"י – המרכז למיפוי ישראל.  התהליך יתבצע ע"י מודד מבקר.  יש לקבל גם  מפה

"כשרה לרישום". 

• יש להכין את כל המסמכים הנדרשים לרישום.

• יש להחתים את מסמכי הרישום על ידי רשות מקרקעי ישראל.

• יש להגיש לטאבו – הלשכה לרישום מקרקעין, את תיק הרישום ובו כל המסמכים והמפות עם האישורים והחתימות.

• בשלב האחרון, על מנת לקבל את המספרים הסופיים לחלקות החדשות, יש לבצע את רישום הפרצלציה בלשכת רישום המקרקעין  אלו מסמכים צריך להביא לצורך ביצוע פרצלציה, ומה הן העלויות הכרוכות בפרצלציה?

•  נסח טאבו עדכני, עד חודש אחורה.

• עותק מהתצ"ר, חתום על ידי הוועדה המקומית.

•עותק מהתצ"ר, עם אישור "כשירה לרישום".

• להביא ממפ"י הודעת רישום ועותק מתאור כללי של הקרקע. 

• להביא בקשה לרישום לחתימת הרשות למקרקעי ישראל.

• במידה ובנסחי הטאבו רשומים חוכרים, יש להביא בקשה לרישום החתומה על ידם.

• טופס הסכמה, החתום ומאומת על ידי עו"ד, לייחוד החכירות. 

• במידה וקיימות בעלויות שונות על הקרקע, יש להמציא שטרות איחוד וחלוקה.

• במידת הצורך, יש להביא שטרי רישום – זיקת הנאה, או ביטול זיקת הנאה. 

• בהתאם לכתוב בנסחי הטאבו, יש להמציא אישור לייחוד הערות ושעבודים, כגון: הפקעות, משכנתא וכו'. 

עלויות הפרצלציה תלויות בגורמים רבים ומשתנות ממקרה למקרה בכפוף למיקום האתר, גודל השטח, הגופים המעורבים, הוועדות המקומיות וכדומה. כדי לקבל מושג לגבי העלויות המשוערות של התהליך, כדאי לפנות למשרד השיכון, או לעו"ד המתמחה בענייני מקרקעין.

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, הכנת תשריטים דיגיטלים,הקמת ספר נכסים,היתרי בנייה ועוד