תכניות מדידה​

תכניות / מפות מדידה / מודד מוסמך / פרצלציה

 

 

חברת אשד מתמחה בהכנת תכניות מדידה מסוגים שונים ומעסיקה לצורך כך צוות נרחב של אנשי מקצוע מדיספלינות בתחום של מודדים מוסמכים, שרטטים מקצועיים, מהנדסים ואדריכלים מיומנים הנעזרים במיטב טכנולוגיות המחשוב, תוכנות שרטוט מתקדמות ביותר וציוד מקצועי רלוונטי אחר.

 

 

הכנת תכנית לצרכי רישום (פרצלציה)

 

פרצלציה הינה חלוקה של מקרקעין המבוצעת בכל משבצת קרקע לגביה קיימת תב"ע (תכנית בניין עיר) מאושרת, במטרה לבטל את חלקות הקרקע הישנות, ולרשום במקומן בטאבו את החלקות החדשות. חלקות חדשות אלה חייבות להיות חופפות עד כמה שניתן, למגרשים הקיימים בתב"ע, ולענות על ההוראות הנקובות בתקנון התב"ע במידת האפשר. המפה מבוצעת ע"י מודד מוסמך והינה מבוקרת ומאושרת ע"י הועדות המקומיות לתכנון ולבניה והמרכז למיפוי ישראל באופן ישיר או באמצעות "מודד מבקר" עד לקבלת אישור "כשרה לרישום".

 

 

הכנת מפת מדידה טופוגרפית / מצבית

 

 

הכנת מפה מצבית / מפה טופוגרפית / מפות לפי נוהל מבא"ת - מבוצעות ע"י מודד מוסמך. מפת מדידה מהווה מסמך מחייב להגשת בקשות להיתר בניה כחוק. מפת מדידה מאושרת ע"י המחלקה לתכנון עיר על בסיס מפת מדידה של מודד מוסמך, ערוכה עפ"י תקנה 87 לתקנות המודדים 1988 וכפי שמפורט בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל - 1970. מפות מדידה המאושרות ע"י המחלקה לתכנון עיר, כוללות את הוראות הבניה העיקריות המתחייבות עפ"י תוכניות בנין עיר החלות על השטח. על עורך הבקשה להיתר בניה, לעיין בכל תוכניות בנין עיר עפ"י הרשימה המפורטת והמופיעה במפת המדידה המאושרת. תוקף מפת מדידה להגשה – 6 חודשים ממועד החתימה של המודד. תוקף מפת מדידה מאושרת – שנה מיום חתימת מהנדס העיר (או עובד מטעמו). אישורה של מפת המדידה יבוצע תמורת תשלום אגרה. 

 

 

רישום תכנית פרצלציה (תצ"ר)

 

 

לאחר אישור תכנית התצ"ר כ"כשרה לרישום" ע"י המרכז למיפוי ישראל, יש לרשום את הפרצלציה בטאבו בתוך פרק זמן שלא יעלה על 5 שנים. רישום החלקות החדשות יכלול ייחוד בעלויות, הערות אזהרה, שעבודים, צווים שונים וכיו"ב. שלבי הביצוע: 

 

 

הכנת תיק רישום, הכולל שני עותקים של התצ"ר המאושר, נסחי רישום של החלקות הישנות, שטרי איחוד וחלוקה, בקשה לרישום איחוד וחלוקה, אישור בעלים, אישור מוטבי הערות ואישורים על תשלום מיסי.

מקרקעין.

החתמת הבעלים.

החתמת הוועדה המקומית.

מסירה לטאבו לרישום.

קבלת מספרים סופיים לחלקות החדשות.

 

 

הכנת תכניות מכר דירות (לפי חוק מכר דירות)

 

"צו מכר דירות 2008" מחייב, בין השאר, לפרט שטח דירה לפי הגדרות קשיחות ותקנות חדשות לחישוב שטחים כגון: הכנת תכנית דירה בקנ"מ 1:50 כולל מידות מפורטות, הכנת תכנית קומה טיפוסית, קומת מרתף, קומת גג בקנ"מ 1:100, תכנית מגרש בקנ"מ 1:250 כולל סימון הרכוש המשותף וכיו"ב. 

 

חוק המכר החדש כולל התאמת מפרטים ישנים לדרישות החוק המעודכן. 

החברה המובילה במתן שרותים בתחום המקרקעין.

מדידות וסקרים, הכנת תשריטים דיגיטלים,הקמת ספר נכסים,היתרי בנייה ועוד